Pressroom IV Forum Serce Pacjenta 2022

IV Forum Serce Pacjenta za nami!

Niemal 400 zarejestrowanych uczestników, setki wykonanych badań diagnostycznych, dwa piętra Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oddane do dyspozycji Uczestników, a w ramach nich specjalne Strefy: Ekspercka, Organizacji Pacjenckich, Partnerów i Wystawców, Konsultacji dla Pacjentów. Sesja inauguracyjna z udziałem kluczowych interesariuszy polskiego systemu opieki zdrowotnej, panel typu Q&A z udziałem kilkunastu ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego a wreszcie nowe znajomości i niezwykle interesujące spotkania pacjentów kardiologicznych oraz ich najbliższych z liderami organizacji pacjenckich w Polsce – za nami IV Forum Serce Pacjenta, które po trzech latach ponownie odbyło się w formie stacjonarnej. Serdecznie dziękujemy za spotkanie i Państwa zaangażowanie!

IV Forum Serce Pacjenta rozpoczęło się uroczystą sesją inauguracyjną z udziałem ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz kluczowych interesariuszy polskiego systemu opieki zdrowotnej, którą otworzyła prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, kierująca Pododdziałem Niewydolności Serca w I Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV Forum Serce Pacjenta.

Kluczowe potrzeby w zakresie opieki kardiologicznej w Polsce przedstawili: pani Agnieszka Wołczenko, prezes Stowarzyszenia EcoSerce oraz dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, reprezentująca Komitet Organizacyjny IV Forum Serce Pacjenta i prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca. Pani Doktor omówiła wyniki ankiety przeprowadzanej w ramach tegorocznego Forum wśród pacjentów kardiologicznych, zwracając szczególną uwagę zgromadzonych na kluczowy wniosek: w odczuciu pacjentów kardiologicznych polski system opieki kardiologicznej wciąż wymaga doskonalenia. Pacjenci dostrzegają sygnały świadczące o pozytywnych efektach inicjatyw wdrażanych przez interesariuszy opieki zdrowotnej, jednak oczekują szybszych i szerzej zakrojonych działań nakierowanych na poprawę jakości i zakresu opieki nad osobami ze schorzeniami serca i naczyń w Polsce.

O uwzględnianiu tego stanowiska i potrzeb zapewniał uczestników i słuchaczy sesji prof. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, który szczegółowo wyjaśnił między innymi: zamysł, zasady działania i planowany rozwój programu pilotażowego Krajowej Sieci Kardiologicznej. Prof. Tomasz Hryniewicki zapewnił, że Sieć będzie poszerzana zarówno w zakresie terytorialnym (poprzez włączenie kolejnych województw), jak i merytorycznym (poprzez uwzględnienie nowych procedur i form opieki kardiologicznej).

O działaniach nakierowanych na poprawę sytuacji pacjentów, w tym między innymi w zakresie świadomości funkcjonowania różnych elementów systemu opieki, zapewniała także pani Elżbieta Bylina, Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych. Pani Dyrektor zaprezentowała słuchaczom kluczowe – z punktu widzenia pacjentów – informacje dotyczące udziału chorych w badaniach klinicznych, w tym realizowanych w obszarze kardiologii. Prelegentka przypomniała adres zakładki Agencji Badań Medycznych, w której osoby zainteresowane udziałem w badaniach klinicznych znajdą praktyczne i rzetelne informacje: https://abm.gov.pl/pl/dla-pacjenta.

Z okazji IV Forum Serce Pacjenta szczególną uwagę na kardiologię skierował także Rzecznik Praw Pacjenta. Minister Bartłomiej Chmielowiec w liście intencyjnym kierowanym do uczestników tegorocznej edycji Forum zaznaczył, że w ostatnim okresie widoczny był wpływ pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie na sytuację osób ze schorzeniami serca i naczyń w Polsce.

– W 2021 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło ok. 2700 skarg pacjentów z zakresu kardiologii. W bieżącym roku, do końca sierpnia, na Telefoniczną Informację Pacjenta wpłynęło ok. 800 zgłoszeń. Widzimy zatem, że liczba skarg w 2022 roku spadła, co może świadczyć o braku odpowiedniego zabezpieczenia pacjentów kardiologicznych w okresie epidemii, ale także o konieczności podjęcia odpowiednich działań na przyszłość – zaznaczył minister Bartłomiej Chmielowiec. Rzecznik Praw Pacjenta dodał, że do najczęstszych problemów zgłaszanych przez pacjentów kardiologicznych (niezależnie od pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie) należą: „problem zbyt długiego czasu oczekiwania na konsultację u lekarza kardiologa; kwestia odmowy rejestracji skierowania; problem związany z kwestionowaniem przez rejestrację zaleceń kardiologa; brak możliwości zapisu na wizytę kontrolną celem przedłużenia farmakoterapii; brak możliwości wykonania podstawowych badań diagnostycznych w kierunku chorób serca; brak dostępu do teleporady czy rehabilitacji”.

O możliwych rozwiązaniach i odpowiedziach na wskazane przez Rzecznika Praw Pacjenta wyzwania mówił Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Prof. Przemysław Mitkowski, który pytał zgromadzonych: Co my, jako Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, w Państwa – Pacjentów – ocenie, możemy i powinniśmy zrobić, by poprawić sytuację chorych kardiologicznie w Polsce? Proponujemy Państwu kampanie świadomościowe, takie jak między innymi „Nie zawal! Wybierz życie”, poświęconą zwiększeniu świadomości nietypowych objawów zawału serca oraz „STOP udarom!”, poświęconą prewencji udaru niedokrwiennego mózgu występującego na tle arytmicznym. PTK rozwija także sukcesywnie specjalną platformę edukacyjną dla pacjentów i ich bliskich: https://ptkardio.pl/edukacja, na której cenną, a co istotne, rzetelną - zweryfikowaną i aktualną - wiedzę znajdą osoby: po zawale serca, z zaburzeniami rytmu serca, z niewydolnością serca, zatorowością płucną, hipercholesterolemią rodzinną. Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj wraz z Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przypomnieli o działaniach specjalnej Komisji ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami  Pacjenckimi, zachęcając obecnych na sesji inauguracyjnej liderów organizacji pacjentów do współpracy.

Otwartość na poznanie oczekiwań i punktu widzenia pacjentów zgłosiła także prof. Izabella Uchmanowicz, reprezentująca w debacie Sekcję Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pani Profesor opisała ideę „pielęgniarki niewydolności serca”, rozumianą jako istotny element koordynowanej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentami z tym schorzeniem. Na aspekt dostępu pacjentów do procedur z zakresu kardiologii i kardiochirurgii, w tym transplantologii, zwrócił uwagę prof. Tomasz Kukulski ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, który przedstawił aktualną, często niełatwą, sytuację chorych oczekujących na przeszczepienie serca.

Trudne pytania były stawiane ekspertom także poza sesją inauguracyjną. Stowarzyszenie ICDefibrylatorzy prosiło o wyjaśnienia, skąd wynikają opóźnienia we wdrożeniu szerszego dostępu do telemonitoringu urządzeń wszczepialnych dla pacjentów z implantowanymi układami do elektroterapii. Stowarzyszenie EcoSerce kierowało słowa uznania i wdzięczności dla Ministerstwa Zdrowia z powodu decyzji o refundacji flozyn dla chorych kardiologicznie, przyznając jednocześnie: czekamy na więcej – wciąż niezaspokojone pozostają inne pilne potrzeby polskich pacjentów kardiologicznych.

Dużym zainteresowaniem uczestników tegorocznej edycji IV Forum Serce Pacjenta cieszyły się zaproponowane pacjentom bezpłatne badania i warsztaty a także strefy z poradami dotyczącymi poprawy stylu życia. Uczestnicy chętnie wymieniali się swoimi doświadczeniami, oczekiwaniami i planami. Podczas rozmów kuluarowych padło wiele pomysłów na wspólne inicjatywy edukacyjne i świadomościowe.

Tegoroczna, czwarta już edycja Forum Serce Pacjenta zaskoczyła nas wysokim poziomem zaawansowania merytorycznego, jeśli chodzi o oczekiwania i wiedzę uczestników. Z roku na rok obserwujemy, jak stale zwiększa się świadomość w zakresie systemu opieki zdrowotnej wśród liderów organizacji pacjentów, ale także osób niezrzeszonych w żadnej organizacji. Pacjenci kardiologiczni w Polsce chcą wiedzieć, jak diagnozować się i leczyć skutecznie oraz nowocześnie. Chcą mieć dostęp do terapii zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i dobranych według indywidualnych potrzeb. Ucieszyła nas duża aktywność uczestników i ich pytania – także najtrudniejsze. Mamy satysfakcję, że udało nam się stworzyć platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów na doskonalenie opieki kardiologicznej w Polsce. Już dziś serdecznie zapraszamy na V Forum Serce Pacjenta, które za rok odbędzie się w Poznaniu – mówi prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.


Więcej informacji dla mediów:

Marta Sułkowska
Rzecznik prasowy IV Forum Serce Pacjenta
tel. +48 516 164 858
e-mail: ms@saluspr.pl

Zdjęcia z IV Forum Serce Pacjenta 2022: GALERIA

Zdjęcia z badań i konsultacji prowadzonych w ramach kampanii ADAMED Dla Rodziny podczas IV Forum Serce Pacjenta 2022: GALERIA

Sondaż IV Forum Serce Pacjenta: Polska opieka kardiologiczna lepsza, ale do nowoczesnych standardów wciąż daleko

Tam, gdzie lekarze widzą zaletę, pacjenci dostrzegają wyzwanie. W pozytywnych ocenach pacjentów lekarze dopatrują się… niebezpieczeństw – wyniki anonimowego badania sondażowego przeprowadzonego w ramach IV Forum Serce Pacjenta komentują: dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy oraz prof. Ewa Straburzyńska-Migaj z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Komitetu Organizacyjnego IV Forum Serce Pacjenta.

Dostępność opieki kardiologicznej – jest lepiej, ale…

Dostępność opieki kardiologicznej w Polsce pozytywnie ocenia aż 23,6 proc. ankietowanych pacjentów – uczestników anonimowego sondażowego badania przeprowadzonego w ramach IV Forum Serce Pacjenta, inicjatywy organizowanej dorocznie przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. To jednak fragment całego obrazu – w wynikach badania nie brakuje także ocen krytycznych.

– 28,7 proc. ankietowanych uznało opiekę kardiologiczną w Polsce za „niewystarczającą” a 14,6 proc. za „złą”. W badaniu sondażowym Forum Serce Pacjenta najbardziej zwraca uwagę jednak inny wynik: dominująca odpowiedź na pytanie o ocenę dostępności opieki kardiologicznej w Polsce to odpowiedź „średnia”. Nie jest ani bardzo dobrze, ani bardzo źle? Taki wniosek można interpretować dwojako, jednak wspólnie z przedstawicielami kluczowych instytucji w polskim systemie ochrony zdrowia, którzy brali udział w sesji inauguracyjnej IV Forum Serce Pacjenta uznaliśmy, że warto robić to konstruktywnie. Od średniego poziomu można przecież wspinać się na wyższy. To wniosek, który daje nadzieję, motywuje do wdrażania udoskonaleń, pozytywnych zmian w systemie opieki. Tak też postanowiliśmy spojrzeć na ten aspekt opieki kardiologicznej – mówi dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, reprezentująca Komitet Organizacyjny IV Forum Serce Pacjenta.

„Tak!” dla teleporady – ale nie w każdym przypadku!

Ponad połowa ankietowanych (56,1 proc.) uznała, że teleporada powinna pozostać po pandemii COVID-19 już na stałe jako opcjonalna forma kontaktu z pracownikami systemu opieki zdrowotnej. Przeciwnego zdania było jednak aż 36,9 proc. respondentów.

– Wielu pacjentów zgłasza nam na co dzień, że teleporada bywa bardzo pomocna, na przykład kiedy potrzeba tylko wystawienia recepty przez lekarza prowadzącego pacjenta na stale przyjmowane przez chorego leki, skierowania lub konsultacji w jakiejś sprawie niewymagającej badania fizykalnego. Wielu chorych ma jednak trudne doświadczenia z czasów pandemii, kiedy ta zdalna forma kontaktu z lekarzem okazała się w ich przypadku i/ lub w ich odczuciu -niewystarczająca. Ta grupa chorych obawia się, że zdalny kontakt z placówką opieki zdrowotnej może odbić się negatywnie na ich zdrowiu i samopoczuciu. Pacjenci podkreślają, że każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie; że teleporada jest bardzo pomocna, ale nie jest remedium na wszystko – wyjaśnia dr Marta Kałużna-Oleksy.

Telemedycyna? Przede wszystkim „wearables”

Smartwatche, aplikacje mobilne monitorujące różne parametry zdrowotne, zdalne EKG i telemonitoring wydają się popularne, jednak aż 59,2 proc. ankietowanych przyznało, że nie korzysta na co dzień z żadnej z wyżej wymienionych telemedycznych form opieki.  

– Mobilne zegarki, opaski, modne „apki” – z ang. wearables - są bardziej popularne wśród młodszego pokolenia osób zdrowych i pacjentów kardiologicznych. Wielu pacjentów zastanawia się, czy ta forma opieki okaże się dla nich odpowiednia. Czy narzędzia te będą proste i przyjazne w obsłudze, czy nie spowodują dodatkowego stresu? Do tego dochodzi kwestia walidacji pomiarów wykonywanych przez te urządzenia – nie wszystkie produkty dostępne na rynku podadzą wiarygodne wyniki. Inny problem dotyczy telemonitoringu urządzeń wszczepialnych, zdalnego EKG i innych rozwiązań zweryfikowanych naukowo i o udowodnionej skuteczności klinicznej. Lekarze i pacjenci są w pełni przekonani co do ich wartości, jednak barierą jest ich ograniczona dostępność. Wydaje się więc, że pomimo sukcesywnego wdrażania nowości medycznych wciąż daleko nam w Polsce do profesjonalnej, nowoczesnej opieki zdrowotnej prowadzonej z użyciem zwalidowanych i certyfikowanych wyrobów medycznych – uważa dr Marta Kałużna-Oleksy.

Edukator zdrowotny? „To mój lekarz!”

Pacjenci biorący udział w badaniu sondażowym IV Forum Serce Pacjenta pozytywnie ocenili swój poziom wiedzy na temat schorzeń kardiologicznych: „dobry”: 40,1 proc., „bardzo dobry”: 7,6 proc. Jako główne źródło wiedzy w obszarze schorzeń układu sercowo-naczyniowego podali: specjalistę kardiologa: 74,5 proc. oraz lekarza rodzinnego: 51 proc. i pielęgniarkę: 15,9 proc. (można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).

– Stanowienie pierwszego źródła edukacji o schorzeniach sercowo-naczyniowych jako lekarzom powinno nam schlebiać, jest jednak dla nas sygnałem w pewnym sensie… niepokojącym. Realnie oceniamy warunki realizacji konsultacji w ramach poradni kardiologicznych. Wiemy, że zwykle mamy dla pacjenta nie dość dużo czasu. Nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie interesujące pacjenta zagadnienia. Gdzie zatem uda się pacjent, by dowiedzieć się więcej? Na tym etapie zaczynają się spełniać nasze największe obawy… – mówi dr Marta Kałużna-Oleksy.

Więcej o zdrowiu? Od „Doktora Google”!

„Z jakich nieosobowych źródeł informacji korzystają Państwo w celu poszerzenia swojej wiedzy na tematy związane ze zdrowiem i/ lub chorobą?” – na to pytanie: „wyszukiwarka Google i inne strony internetowe” odpowiedziało 61,1 proc. pacjentów.

– Przypadkowe strony internetowe to bardzo popularne źródło informacji o zdrowiu i chorobach. W ramach IV Forum Serce Pacjenta przypominamy, by weryfikować prawdziwość i rzetelność przyswajanych informacji. Niestety, nie zawsze jest to proste zadanie. Wiele treści może okazać się nieścisła, niepełna – czasami już to wystarczy, żeby wprowadzić pacjenta w błąd, spowodować niepotrzebny niepokój. Jednocześnie budujące jest, że aż 63,7 proc. pacjentów wskazało, że poszukuje wiedzy zdrowotnej na stronach towarzystw naukowych. Ważnym źródłem informacji o zdrowiu okazali się dla ankietowanych także inni pacjenci, w tym organizacje zrzeszające i działające na rzecz chorych – zaznacza dr Marta Kałużna-Oleksy.

Stowarzyszenia i fundacje – razem lepiej!

Organizacje zrzeszające pacjentów są potrzebne – uznało 87,3 proc. ankietowanych. Czy jednak pacjenci byli w stanie wskazać jakąś znajomą im fundację lub stowarzyszenie? „Nie” odpowiedziało 59,2 proc. ankietowanych.

– W codziennej praktyce klinicznej i podczas rozmów z pacjentami dostrzegamy, jak ważną rolę w procesie skutecznej terapii pełni wsparcie otoczenia. Oczywiście, ważna jest rodzina, najbliżsi, jednak nie mniej istotne okazuje się wsparcie innych pacjentów o podobnych doświadczeniach. Przed nimi nie trzeba wyjaśniać swoich odczuć związanych z chorobą, wahań nastroju, wątpliwości. Oni doskonale rozumieją takie emocje, bo też je odczuwali. To bardzo ważne, bo takie „kręgi wsparcia” są w stanie podtrzymać pacjenta na duchu - kiedy trzeba przytulić, kiedy indziej „postawić do pionu”. To wprost bezcenne wsparcie – uważa dr Marta Kałużna-Oleksy.

– W ankiecie IV Forum Serce Pacjenta wzięło udział 157 respondentów. Próba może wydawać się niewielka, jednak byli to pacjenci kardiologiczni - osoby w dosłownym sensie będące beneficjentami systemu opieki kardiologicznej, często na przestrzeni wielu lat. Ich ocena funkcjonowania opieki zdrowotnej w obszarze kardiologii wydała nam się więc po pierwsze bardzo ciekawa, po drugie - w zakresie perspektywy pacjenckiej - miarodajna. Jako lekarze łatwo możemy ulec pułapce, że my „wiemy najlepiej”. Okazuje się tymczasem, że to, co my uważamy za pomocną zaletę, dla naszych pacjentów bywa wyzwaniem – jak choćby teleporada. Tam, gdzie nasi pacjenci doceniają nas jako edukatorów, my martwimy się, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć im tyle wiedzy i w tak uporządkowany sposób, w jaki byśmy chcieli. Buduje, że towarzystwa naukowe mają mocną renomę wśród pacjentów kardiologicznych. To, podobnie jak fakt dostrzegania roli organizacji pacjenckich najdobitniej świadczy o cennej wartości inicjatyw takich jak Forum Serce Pacjenta, które przygotowujemy corocznie dla pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego oraz ich najbliższych – mówi prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, kierująca pododdziałem niewydolności serca w I Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV Forum Serce Pacjenta.

Więcej informacji o IV Forum Serce Pacjenta: www.sercepacjenta.pl.


Więcej informacji dla mediów:

Marta Sułkowska
Rzecznik prasowy IV Forum Serce Pacjenta
tel. +48 516 164 858
e-mail: ms@saluspr.pl

W poszukiwaniu informacji o zdrowiu: jeśli nie doktor Google, to co?

Z czym właściwie wiąże się moja choroba? Co dla mnie oznacza? Gdzie szukać wiarygodnych informacji na jej temat? Jak zdobywając informacje o diagnozie i terapii rzeczywiście sobie pomóc, a nie zaszkodzić? Te pytania zadaje sobie właściwie każdy pacjent. Naprawdę warto postarać się o rzetelne odpowiedzi, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na skuteczność prowadzonego leczenia – przekonuje kardiolog dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy i radzi, gdzie szukać sprawdzonych informacji o zdrowiu.

Wywiad z ekspertem:

Dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy
I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca, Komitet Organizacyjny IV Forum Serce Pacjenta

Pani Doktor, pacjent słyszy w gabinecie lekarskim diagnozę określonego schorzenia. Co się dzieje dalej?

Najczęściej po pierwszym szoku pacjent chce uporządkować sobie informacje, dowiedzieć się o swojej chorobie czegoś więcej. Zadaje sobie pytania: z czym właściwie wiąże się moja choroba? Co dla mnie oznacza? Odnalezienie wiarygodnych informacji na ten temat nie jest, niestety, sprawą prostą. I to właściwie w każdej dziedzinie medycyny. Zwłaszcza w internecie nie brakuje przyciągających uwagę sensacyjnych nagłówków, „prawdziwych” dramatów „rzeczywistych” pacjentów czy „cudownych” recept na szybkie uzdrowienie. Niemożność weryfikacji tych treści powinna każdorazowo skłonić do ostrożności. W przeciwnym razie łatwo się pogubić i, niestety, poważnie sobie zaszkodzić. Nawet treści niemające na celu wprowadzenia odbiorcy w błąd mogą, w sposób nieintencjonalny, okazać się szkodliwe. Nieprecyzyjna, niepełna, niewłaściwie sformułowana informacja nierzadko wystarczy, by pacjent poczuł się zaniepokojony, przestraszony, zdezorientowany. To w oczywisty sposób nie pomaga w prowadzonej terapii, w której stan psychiczny i nastawienie chorego są niezwykle ważne.

Może zatem nie warto narażać się na niepotrzebny stres, nie czytać przypadkowych artykułów?

Przypadkowych z pewnością nie, ale treści rzetelne już jak najbardziej. Nawet wytyczne naukowe podkreślają rolę „self management”, rozumianej jako samoopieka pacjencka, w procesie terapii. Pod tym hasłem kryje się zaangażowanie chorego w proces leczenia, przestrzeganie zaleceń lekarskich, modyfikacja stylu życia – tak, by efekty prowadzonej terapii były jak najlepsze. Lekarz ani najlepsze technologie medyczne bez zaangażowania pacjenta tego celu nie osiągną. Aby jednak pacjent mógł wspierać proces leczenia skutecznie, potrzebuje rzetelnej edukacji. Rzetelnej, to jest nie z przypadkowych, niezweryfikowanych źródeł.

Pani Doktor, zatem jeśli nie „doktor Google”, to co? Gdzie szukać rzetelnych informacji o zdrowiu?

Przede wszystkim warto zainteresować się opracowaniami medycznych towarzystw naukowych i treściami zweryfikowanymi, autoryzowanymi przez ich ekspertów. Dla przykładu, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne prowadzi szereg działań edukacyjnych skierowanych do lekarzy i badaczy, ale ważny obszar działań towarzystwa stanowi także edukacja skierowana do opinii publicznej, w tym do pacjentów kardiologicznych. Pod adresem: https://ptkardio.pl/edukacja można znaleźć szereg portali przygotowywanych, weryfikowanych i, co istotne, stale aktualizowanych pod kierunkiem specjalistów kardiologów. Istotne, rzetelne i przystępnie podane informacje znajdą tu między innymi pacjenci: po przebytym zawale serca, z zaburzeniami rytmu serca, z niewydolnością serca, z zatorowością płucną i hipercholesterolemią rodzinną. To bardzo ważne wsparcie w terapii. Jako lekarze ubolewamy nad tym, że podczas konsultacji nie mamy możliwości wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie pytania naszych pacjentów i ich bliskich. Możliwość skierowania chorego oraz jego rodziny do sprawdzonego źródła po praktyczne wyjaśnienia i wskazówki jest znaczącym wsparciem także dla nas, lekarzy.

Wspomniała Pani Doktor o krewnych pacjenta. Czy oni także powinni się edukować w zakresie schorzenia, które dotyczy ich bliskiego?

To niezwykle istotne wsparcie w terapii! Trzeba pamiętać, że między innymi dzięki coraz skuteczniejszym metodom leczenia interwencyjnego, większość schorzeń kardiologicznych ma obecnie charakter przewlekły. Oznacza to, że z chorobą serca i naczyń można żyć wiele lat. Nam, lekarzom, nie chodzi jednak tylko o maksymalne przedłużenie życia naszemu pacjentowi. Naszym celem w terapii jest także utrzymanie jak najwyższej jakości życia. Warto doprecyzować: jakość życia jest rozumiana między innymi jako sprawność psychiczna i fizyczna, ale także jako dobrostan i aktywność rodzinna, społeczna. W tym sensie wzajemne wsparcie w terapii służy całej rodzinie, która dłużej pozostaje aktywna i dłużej unika obciążeń związanych z różnymi aspektami opieki nad chorym. W ramach cyklicznej inicjatywy Forum Serce Pacjenta, organizowanej już od czterech lat przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, zachęcamy lekarzy oraz innych przedstawicieli zawodów medycznych, by zapoznawali pacjentów oraz ich najbliższych z rzetelnymi źródłami informacji o zdrowiu. Istotne, że Forum Serce Pacjenta łączy wszystkie te osoby: lekarzy, pielęgniarki, pacjentów, ich bliskich a także przedstawicieli organizacji pacjentów, pełniących niezwykle ważną rolę w procesie edukacji i wsparcia chorych.

Jaką funkcję w zakresie edukacji medycznej pełnią organizacje pacjentów?

Zadaniem stowarzyszeń, fundacji, ale także wszelkich pacjenckich grup wsparcia działających bez ustalonej formy administracyjno-prawnej jest wspieranie chorych oraz ich najbliższych w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Wracając do początku naszej rozmowy, przypomnijmy: w momencie, kiedy w gabinecie lekarskim pada diagnoza, pacjent ma prawo czuć się zaskoczony i oszołomiony. W takiej chwili, nawet, gdybyśmy poświęcili dużo czasu na wyjaśnienie wszystkich aspektów zdiagnozowanego schorzenia, percepcja informacji jest ograniczona. Swoje robi zdenerwowanie, stres, często szok. Dopiero po jakimś czasie przychodzi moment na oswojenie się z chorobą, „ułożenie sobie z nią życia”. To etap, w którym warto zainteresować się działalnością organizacji pacjentów. Często tworzą je osoby doświadczone w roli pacjenta. To oznacza, że dokładnie rozumieją one wszystkie emocje towarzyszące chorobie i mogą służyć realnym wsparciem. Mają także przetarte szlaki w systemie opieki zdrowotnej – wiedzą, jak w przypadku danej jednostki wyglądają kolejne etapy procesu terapii. To także bardzo cenne. Co więcej, zwykle każda organizacja ma swoją specyfikę. W zakresie kardiologii są to na przykład stowarzyszenia wspierające chorych z niewydolnością serca, wadami serca, po przeszczepie serca. Takie organizacje stale współpracują z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym w poszczególnych obszarach kardiologii, czerpiąc od ekspertów aktualną wiedzę medyczną, bieżące rzetelne opracowania, wyjaśnienia i komentarze na temat nowości w medycynie. To bardzo cenne źródła wiedzy, a można nawet powiedzieć więcej: bez organizacji pacjenckich nie ma skutecznej edukacji kardiologicznej.

Pani Doktor, dziękuję za interesującą rozmowę.

Rozmawiała Marta Sułkowska


Więcej informacji:
Marta Sułkowska
Biuro prasowe IV Forum Serce Pacjenta
tel. +48 516 164 858
e-mail: ms@saluspr.pl

Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj: Edukacja kardiologiczna pomaga żyć dłużej i lepiej

Forum Serce Pacjenta 2022 to inicjatywa organizowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne już po raz czwarty. Jej zamysłem jest edukowanie pacjentów ze schorzeniami serca i naczyń w zakresie metod, terapii i postaw wspierających zdrowie układu sercowo-naczyniowego a poprzez to poprawę jakości i długości życia chorych. Jak zaznacza Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, wiedza to zdrowie. – Pacjenci kardiologiczni są dziś coraz częściej zainteresowani nowoczesnymi metodami diagnostyki i terapii kardiologicznej. Chorzy chcą żyć dłużej i lepiej, a rzetelna edukacja wydatnie w tym pomaga – przekonuje przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV Forum Serce Pacjenta i zaprasza na IV Forum Serce Pacjenta, które odbędzie się 24 września 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 Z nowościami za pan brat

We wrześniu 2022 roku Forum Serce Pacjenta, organizowane od 2019 roku przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, odbędzie się już po raz czwarty. Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj zwraca uwagę, że inicjatywa Forum Serce Pacjenta nie tyle jest wciąż, co z roku na rok coraz bardziej, potrzebna.

– Skala zachorowań na schorzenia serca i naczyń na przestrzeni ostatnich lat niestety nie maleje. Jednocześnie jednak opracowywane i wdrażane do praktyki klinicznej są nowe rozwiązania, wspomagające skuteczną profilaktykę, diagnostykę i terapię kardiologiczną. Jako lekarze zauważamy, że nasi pacjenci są coraz bardziej zainteresowani wszelkimi doniesieniami ze świata medycyny. Chorzy i ich bliscy chcą wiedzieć o nowych możliwościach skuteczniejszego wspomagania leczenia. Przykładowo: czy najnowszy model mobilnego zegarka z różnorodnymi czujnikami i funkcjami będzie odpowiednie właśnie dla nich? Jak stosować poszczególne rozwiązania bezpiecznie i właściwie? W gabinecie lekarskim nie zawsze wystarcza czasu na omówienie wszystkich interesujących pacjenta zagadnień, dlatego między innymi tym aspektom poświęcone będzie Forum Serce Pacjenta. Stworzymy platformę do pogłębienia najważniejszych z punktu widzenia chorych zagadnień zdrowotnych – mówi Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.

Wiedza to zdrowie

W ramach IV Forum Serce Pacjenta jak co roku zaplanowano edukacyjne bloki tematyczne, poświęcone najczęściej występującym schorzeniom serca i naczyń - ale nie tylko. Uczestnicy tegorocznego Forum podyskutują z ekspertami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego między innymi o: nadciśnieniu tętniczym, zaburzeniach lipidowych, zaburzeniach rytmu serca, niewydolności serca.

– Pacjent bardziej świadomy swojej choroby i lepiej wyedukowany w jej zakresie to pacjent skuteczniej leczący się. Wyedukowany chory docenia wpływ zdrowego, higienicznego stylu życia oraz sumiennego przyjmowania przepisanych mu leków na efekty prowadzonej terapii – kardiologicznej, ale często równolegle także: diabetologicznej, okulistycznej czy nefrologicznej. Pacjent kardiologiczny, w tym także pacjent z wielochorobowością, wie, że współpraca ze specjalistami, pielęgniarką i fizjoterapeutą oraz duże zaangażowanie osobiste w proces prowadzonego leczenia przyniesie mu wymierne korzyści na każdym polu. Jednym słowem: pozwoli żyć dłużej i lepiej. Tego pragną nasi pacjenci, jednak nie wszyscy są jeszcze świadomi co zrobić, by poprawić efekty prowadzonego leczenia. Temu zagadnieniu planujemy poświęcić na Forum wiele uwagi – zapowiada prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.

Vademecum terapii

Każdego roku podczas Forum Serce Pacjenta dużym zainteresowaniem cieszą się webinaria i warsztaty z udziałem ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz przedstawicieli organizacji pacjentów. Spotkania te są poświęcone nowoczesnym metodom leczenia poszczególnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

– Cykl paneli edukacyjnych poświęconych nowoczesnym metodom leczenia chorób sercowo-naczyniowych organizujemy wspólnie z przedstawicielami organizacji działających na rzecz pacjentów, które są współgospodarzami tych spotkań. Przedstawiciele współpracujących z nami fundacji i stowarzyszeń w ramach swoich działań statutowych zabiegają o zgodne z aktualną wiedzą medyczną możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów kardiologicznych. Naszym zadaniem jako ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest dostarczenie im aktualnych i rzetelnych informacji w tym zakresie oraz udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania. To bardzo ważny aspekt Forum Serce Pacjenta – edukacja nie tylko pojedynczych pacjentów, ale także całych organizacji, które zdobytą na Forum wiedzę, wsparte zaangażowaniem ekspertów, będą w kolejnych miesiącach przekazywać swoim członkom i podopiecznym – zwraca uwagę prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.

Razem lepiej

Zdaniem przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Forum Serce Pacjenta nie mniej istotnym aspektem głównej inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego skierowanej do pacjentów oraz ich bliskich jest jej wymiar integracyjny.

– Podczas Forum Serce Pacjenta spotkają się ze sobą pacjenci kardiologiczni, którzy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i opinii oraz nawiązania nowych, wspierających znajomości. W Katowicach spotkają się także rodziny chorych, które łączy doświadczenie bycia opiekunem dla bliskiej osoby, różne wyzwania związane z towarzyszeniem pacjentowi w procesie diagnostyki i terapii. Możliwość podzielenia się swoją historią z osobami o podobnych doświadczeniach jest nie do przecenienia. Wreszcie, nie mniej istotny jest ogólnosystemowy wymiar naszej inicjatywy. W ramach Forum Serce Pacjenta zaplanowaliśmy sesję inauguracyjną z udziałem różnych interesariuszy systemu opieki zdrowotnej. Wspólnie z zaproszonymi do dyskusji przedstawicielami: Narodowego Funduszu Zdrowia, Sejmowej Komisji Zdrowia, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii, Rzecznikiem Praw Pacjenta i przedstawicielami organizacji pacjenckich pragniemy przedstawić szanse i wyzwania dla sukcesywnej poprawy opieki kardiologicznej w Polsce, widzianej z różnych perspektyw. Pretekstem do dyskusji będą wyniki anonimowego badania ankietowego prowadzonego wśród pacjentów kardiologicznych, dotyczącego różnych aspektów opieki kardiologicznej w Polsce. Jak widzą ją pacjenci, jaką receptę mają dla niej kardiolodzy, a jaką kluczowi interesariusze systemu opieki? Czy wnioski okażą się zbieżne? Przekonamy się już 24 września w Katowicach – mówi prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.

 

Więcej informacji dla mediów:
Marta Sułkowska
Biuro prasowe IV Forum Serce Pacjenta
tel. +48 516 164 858
e-mail: ms@saluspr.pl

IV Forum Serce Pacjenta rusza 24 września 2022 roku w Katowicach

Darmowe konsultacje i badania, warsztaty radzenia sobie ze stresem, pokazy pierwszej pomocy, porady dotyczące zdrowego żywienia, prezentacje organizacji działających na rzecz pacjentów i spotkania z najwybitniejszymi w Polsce kardiologami – IV Forum Serce Pacjenta rusza już 24 września 2022 roku. Doroczna inicjatywa organizowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, skierowana do pacjentów kardiologicznych, ich bliskich oraz wszystkich zainteresowanych poprawą zdrowia po dwóch latach odbędzie się ponownie w formule stacjonarnej, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Moc atrakcji dla zdrowszych serc

Darmowe badania EKG, USG, ECHO serca, szereg pomiarów i badań laboratoryjnych, konsultacje oraz praktyczne warsztaty to główne atrakcje IV Forum Serce Pacjenta – jedynej w Polsce inicjatywy skierowanej do pacjentów ze schorzeniami serca i naczyń oraz ich bliskich. Jak co roku Forum Serce Pacjenta będzie integralną częścią Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

– W ramach każdej kolejnej edycji Forum Serce Pacjenta staramy się organizować dla pacjentów oraz ich najbliższych najbardziej praktyczne i przydatne z ich punktu widzenia aktywności. Podczas IV edycji Forum tradycyjnie poruszymy zagadnienia takie jak między innymi: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba otyłościowa, zaburzenia lipidowe. To wciąż aktualne i ważne tematy. Ostatni okres przyniósł jednak także i nowe wyzwania. Wielu pacjentów skarży się lekarzom na dolegliwości bezpośrednio lub pośrednio powiązane z pandemią COVID-19. Wiele dodatkowego stresu przyniosła chorym także wojna w Ukrainie. Niepokój, niepewność - to czynniki mocno rzutujące na kondycję psychofizyczną pacjentów, a tym samym także na wyniki prowadzonej terapii kardiologicznej. Z myślą o najbardziej aktualnych potrzebach naszych chorych przygotowaliśmy w ramach IV edycji Forum Serce Pacjenta warsztaty radzenia sobie ze stresem, pokazy pierwszej pomocy, porady dotyczące zdrowego żywienia – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, kierująca pododdziałem niewydolności serca w I Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV Forum Serce Pacjenta i dodaje: – Niezwykle cieszy, że po dwóch latach, kiedy z uwagi na pandemię COVID-19 nasze spotkania odbywały się w formule online, wreszcie spotkamy się osobiście. Jak w pierwszej edycji Forum, i tym razem zaprosimy uczestników do Katowic.

Wiedza to wsparcie

– Gdzie w Intrenecie szukać wiarygodnych informacji o zdrowiu? Czy fora dyskusyjne są wiarygodnym źródłem wiedzy o mojej chorobie? I wreszcie: z jakich źródeł informacji warto korzystać, chcąc bezpiecznie o siebie zadbać? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w ramach paneli edukacyjno-warsztatowych, które poprowadzą najwybitniejsi w Polsce specjaliści, na co dzień opiekujący się pacjentami kardiologicznymi. W części warsztatowej zaprosimy uczestników między innymi na spotkanie z psychologiem, podczas którego pomówimy o tym, jak radzić sobie z procesem starzenia się, jak myśleć pozytywnie, jak wspierać się śmiechem. To zagadnienia przydatne zarówno pacjentom ze schorzeniami serca i naczyń, jak i ich opiekunom, dla których proces opieki nad chorym bywa istotnym obciążeniem i którzy także mogą skorzystać z przydatnych technik wsparcia. W ramach Forum stworzymy platformę do wymiany doświadczeń uczestników. Pacjenci oraz ich bliscy będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami z codziennego życia z chorobą. Jak przyznają uczestnicy kolejnych edycji Forum Serce Pacjenta, to cenna wartość naszej inicjatywy – mówi dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członkini Komitetu Organizacyjnego IV Forum Serce Pacjenta.

Pacjent, partner, ekspert

Stałą częścią Forum Serce Pacjenta są panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych ekspertów oraz interesariuszy polskiego systemu opieki zdrowotnej. Podobną dyskusję zaplanowano także w bieżącej edycji Forum.

– W tym roku w ramach IV Forum Serce Pacjenta zaplanowaliśmy sesję inauguracyjną z udziałem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, liderów organizacji pacjentów oraz decydentów i samorządowców. Wspólnie z ekspertami zapoznamy się z wynikami najnowszego badania sondażowego „Forum Serce Pacjenta”, które zaprojektowaliśmy z myślą o poznaniu potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz ich propozycji nakierowanych na poprawę opieki kardiologicznej w Polsce. Wspólnie z panelistami podsumujemy największe sukcesy w dziedzinie kardiologii odnotowane na przestrzeni minionego roku. Wskażemy także wyzwania, przed którymi stajemy w tym zakresie obecnie. Podczas Forum obecni będą także liczni eksperci-kardiolodzy, którzy chętnie odpowiedzą na pytania pacjentów i spotkają się z przedstawicielami stowarzyszeń pacjenckich. Zapowiada się naprawdę interesująca dyskusja, na którą już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy – mówi prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj.

Patronat honorowy nad IV Forum Serce Pacjenta objęli:

Ministerstwo Zdrowia, Marszałek Senatu RP, Rzecznik Praw Pacjenta, Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej, Naczelna Izba Lekarska, Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Sekcja Pielęgniarstwa Kardiologicznego i Pokrewnych Zawodów Medycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Akademia Pacjenta Kardiologicznego.

Więcej informacji o IV Forum Serce Pacjenta: www.sercepacjenta.pl.

 

Więcej informacji dla mediów:

Marta Sułkowska
Rzecznik prasowy IV Forum Serce Pacjenta
tel. +48 516 164 858
e-mail: ms@saluspr.pl

Pressroom III FSP

III Forum Serce Pacjenta PTK rusza 8 września 2021

Dni Edukacyjne poświęcone najważniejszym schorzeniom kardiologicznym, debaty Organizacji Pacjentów z ekspertami oraz interaktywne poradniki dla osób ze schorzeniami serca i naczyń złożą się na program III Forum Serce Pacjenta, dorocznego wydarzenia edukacyjno-integracyjnego towarzyszącego Kongresowi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tegoroczna edycja Forum po raz kolejny odbędzie się w internecie, ale niemożność spotkania się na żywo lekarzy i pacjentów zrekompensują nowe wspólne inicjatywy oraz wyjątkowo bogata agenda wydarzenia – zapowiadają eksperci PTK.


Wyjątkowa edycja

Forum Serce Pacjenta jest jedynym w Polsce wydarzeniem edukacyjnym, poświęconym w całości pacjentom kardiologicznym oraz ich bliskim. Rosnące z każdym rokiem zainteresowanie Forum sprawiło, że wydarzenie stało się już stałą, integralną częścią dorocznego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Ideą Forum Serce Pacjenta jest uświadamianie chorych kardiologicznie oraz ich bliskich w zakresie roli prewencji i skutecznego leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych. Ważnym obszarem omawianym podczas Forum jest rola zdrowego stylu życia i sumiennego przestrzegania zaleceń lekarskich a także partnerska postawa pacjenta w procesie skutecznej terapii kardiologicznej. Istotną częścią Forum są informacje na temat nowoczesnych metod diagnostyki i terapii farmakologicznej oraz niefarmakologicznej.

III edycja Forum Serce Pacjenta z uwagi na wciąż niepokojącą sytuację epidemiczną po raz kolejny odbędzie się w internecie. Aby zrekompensować pacjentom i lekarzom niemożność spotkania się na żywo, przygotowano wyjątkowo bogaty i zróżnicowany program wydarzenia.


Bliżej pacjenta

Punktem wyjścia do działań edukacyjnych i dyskusji w ramach tegorocznej edycji Forum Serce Pacjenta będzie opracowane specjalnie na potrzeby wydarzenia badanie ankietowe. Uczestnicy są w nim pytani między innymi o to, jak oceniają: warunki opieki kardiologicznej w Polsce, poziom swojej wiedzy o schorzeniach układu sercowo-naczyniowego oraz dostęp do rzetelnych źródeł wiedzy na ten temat. Odpowiedzi pacjentów posłużą ekspertom do opracowania wniosków i rekomendacji, jak sprawić, by polska opieka kardiologiczna stawała się coraz lepsza.

Na 14 września 2021 roku zaplanowano otwartą konferencję prasową z udziałem pacjentów, ekspertów i dziennikarzy. Podczas interdyscyplinarnego panelu uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie, jak w rzeczywistości wygląda stan polskiej opieki kardiologicznej – nie tylko w oparciu o liczby zrealizowanych świadczeń i obserwacje klinicystów, ale przede wszystkim z perspektywy pacjentów. Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji opowiedzą o tym, dlaczego każdego roku apelują do decydentów i ich postulaty pozostają… niezmienne. Podczas konferencji prasowej ustępujący prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Adam Witkowski dokona podsumowania kadencji PTK 2019-2021, a prezes elekt PTK prof. Przemysław Mitkowski opowie o planach na najbliższą przyszłość jednego z najdłużej działających w Polsce towarzystwa naukowego (PTK liczy sobie ponad 65 lat).

Nowości edukacyjne

W programie tegorocznej edycji III Forum Serce Pacjenta zaplanowano specjalne Dni Edukacyjne, dotyczące obszarów takich jak: nadciśnienie tętnicze, arytmia, niewydolność serca, wady serca czy choroba wieńcowa. W tegorocznej edycji Forum po raz pierwszy zostaną zrealizowane: Dzień Edukacji o Szczepieniach, Dzień Edukacji o Aktywności Fizycznej i Amatorskim Uprawianiu Sportu, prezentacja poradnikowa dotycząca warunków ubiegania się o świadczenia w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i panel ekspercki z poradami dotyczącymi życia intymnego pacjentów kardiologicznych. Nowością będą także interaktywne debaty organizacji pacjentów z klinicystami. Stowarzyszenia i fundacje połączone w pary będą gospodarzami paneli dyskusyjnych o chorobie wieńcowej, niewydolności serca i wadach serca oraz operacjach kardiochirurgicznych.

Dla uczestników tegorocznej edycji Forum Serce Pacjenta przygotowano także materiały takie jak: broszury, ulotki, dzienniczki pomiarów, materiały filmowe i inne prezentacje multimedialne.


Wiedza o sercu to zdrowie!

– Właściwie każdego dnia słyszymy bardzo wiele o chorobach nowotworowych - o tym, jak są groźne, jak skracają życie albo że pojawiają się nowe sposoby ich leczenia. Jednocześnie mamy jako społeczeństwo wciąż zbyt niską świadomość tego, że choroby układu sercowo-naczyniowego także są bardzo niebezpieczne, także skracają życie, a z uwagi na ryzyko poważnych powikłań, w tym na przykład kalectwa w wyniku udaru mózgu, są nie mniej poważne. W związku z tym w ramach tegorocznej edycji Forum Serce Pacjenta chcemy mówić nie tylko o powszechniej znanych chorobie wieńcowej i zawale serca, ale także o niewydolności serca, chorobie zakrzepowo-zatorowej, arytmiach, problemie hipercholesterolemii rodzinnej czy wreszcie o nadciśnieniu tętniczym, które, pozornie łagodne i przebiegające przez wiele lat nawet bez dokuczliwych objawów, może w końcu doprowadzić do zagrażających życiu konsekwencji. Pacjent lepiej wyedukowany to pacjent zdrowszy, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów kardiologicznych do udziału w III Forum Serce Pacjenta. Zapraszamy do wspólnej wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń – mówi prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego III Forum Serce Pacjenta.

 

Pobierz

List Otwarty do Ministra Zdrowia Sz.P. Adama Niedzielskiego

Sonda „Serce Pacjenta”: Potrzebna większa dostępność wizyt u kardiologów i refundacja nowoczesnych terapii

Kardiolog: jeśli nic nie zmienimy, nasze dzieci i wnuki będą żyły krócej!

Wystawiono skierowanie do poradni kardiologicznej? To warto wiedzieć!

Więcej informacji dla mediów:

Marta Sułkowska
Rzecznik prasowy III Forum Serce Pacjenta
tel. +48 516 164 858
e-mail: ms@saluspr.pl

Forum Serce Pacjenta w mediach

 

Źródło: https://radioklinika.pl

medonet.pl:
III Forum Serce Pacjenta PTK rusza 8 września 2021 (medonet.pl)

Medycyna Praktyczna:
III Forum Serce Pacjenta PTK rusza 8 września 2021 | Choroby układu krążenia - Medycyna Praktyczna dla pacjentów (mp.pl)

Aptekarz Polski:
III Forum Serce Pacjenta PTK rusza 8 września 2021 - Aptekarz Polski

Radioklinika:
W trosce o pacjentów kardiologicznych - Forum Serce Pacjenta | Radioklinika

Głos Seniora:
III Forum Serce Pacjenta PTK rusza 8 września 2021 - Głos Seniora (glosseniora.pl)

zdrowemiasto.pl
III Forum Serce Pacjenta PTK rusza 8 września 2021 (zdrowemiasto.pl)

medicalpress.pl
III Forum Serce Pacjenta PTK rusza 8 września 2021 (medicalpress.pl)

Gazeta dla Lekarzy
Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj: Pacjent nie żyje w próżni (gazeta-dla-lekarzy.com)

medkurier.pl
Trzecie Forum Serce Pacjenta PTK rusza już we wrześniu – Medkurier – wszystko o zdrowiu, medycynie, farmacji

medkurier.pl
Trzecie Forum Serce Pacjenta odbędzie się we wrześniu przez Internet – Medkurier – wszystko o zdrowiu, medycynie, farmacji

HappySenior.pl
Aktualności - III Forum Serce Pacjenta PTK rusza 8 września 2021 - HappySenior.pl | Portal dla Seniorów

siecdlazdrowia.pl
III Forum Serce Pacjenta PTK rusza 8 września 2021 - Sieć dla zdrowia (siecdlazdrowia.pl)

Radio Poznań (słuchamy od 7:50 min)
Na zdrowie - 29.08.2021 - Radio Poznań (radiopoznan.fm)

Cykl redakcyjny Polskiego Radia PiK
17 sierpnia 2021 - Polskie Radio PiK

18 sierpnia 2021 - Polskie Radio PiK

19 sierpnia 2021 - Polskie Radio PiK

20 sierpnia 2021 - Polskie Radio PiK